1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Saturday, May 22, 2010

“ലൌ ജിഹാദ്’ എന്ന പുതിയ നമ്പര്‍


കാമ്പസ്സുകളില്‍ മൊട്ടിടുന്ന കൌമാര പ്രണയങ്ങളെ, മുസ്ലിം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ആസൂത്രിതമായി നടത്തുന്ന മത പരിവര്‍ത്തനമാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു പരിവാര്‍ സംഘടനകളും ചില മീഡിയകളും നടത്തുന്ന ഗോസ്സിപ്പുകളും ഒളിയജണ്ടകളും വ്യക്‌തമാക്കി കൊണ്ടും അത്തരം ഗൂഡതന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മത നേതൃത്വങ്ങളും സംഘടനകളും അവസരത്തിനൊത്തു ഉണരാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള കത്തുകള്‍. 
(14 Oct 09, & 24 Oct 09 Thejas 05 Nov 09 M.News)