1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

സല്ലപിക്കാന്‍


സ്വദേശം: മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മക്കരപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ വടക്കാങ്ങര (ഈസ്റ്റ്)
ജോലി  : സൗദി അറേബ്യ, ജിദ്ദ
E mail  : anvarvadakkangara@yahoo.com
Mobile  :  00 966 507588672

2 comments:

sajeer said...

എപ്പഴ വിളിക്കണ്ടേതു...?

Anvar Vadakkangara said...

Any time