1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Saturday, May 22, 2010

അവസരത്തിനൊത്തു ഉണര്‍ന്നവര്‍


കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സംഘടനകള്‍ പരസ്പരം വിഴുപ്പലക്കലുകള്‍ സാധാരണയാണെങ്കിലും സമുദായത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്‍ അവര്‍ ഐക്യപ്പെടാറുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം.. (11 July 08 M. East Chandrika)

 


No comments: