1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Saturday, May 22, 2010

റിയാലിറ്റി പീഡനം

മലയാള ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളില്‍ റിയാലിറ്റിഷോകളുടെ ആരംഭ കാലത്ത് മത്സരാര്‍ത്ഥികളായ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഫല പ്രഖ്യാപന സമയത്ത് അവതാരികമാരും ജൂറിമാരും ലൈവ് ആയി നടത്തിയിരുന്ന പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങള്‍      
(3 May, 6 May 08 Madhyamam KSA&Gulf & M.News 13 May 08)


No comments: