1998 മുതല്‍ കാലികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവിധ ആനുകാലികങ്ങളിലെ വായനക്കാരുടെ കോളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്തുകളുടെ സമാഹാരം

Thursday, May 9, 2013

"ജനസമക്ഷം" ഫൈസ്ബുക്ക്‌ പേജ് ആരംഭിച്ചുപ്രിയരേ നന്മകള്‍ നേരുന്നു,

നൂറിലധികം പോസ്റ്റുകളുമായി മുന്നേറുന്ന ജനസമക്ഷം ബ്ലോഗ്, ഫൈസ്ബുക്ക്‌ പേജ് ആരംഭിച്ച വിവരം സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുകയാണ്. ലൈക്കും ഷെയറും നല്‍കിയും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അറിയിച്ചും ഈ സംരഭത്തെ ജനകീയമാക്കാന്‍ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. 
Search: Janasamaksham  or visit below link  

No comments: